اپدیت های جدید در AspNetCore 5 preview 8

نسخه جدید 5 net core ماکروسافت چندی است رو نمایی شده و قابلیت های زیادی نسبت به سایر نسخه را دارا است . در این نسخه اپدیت هایی برای blazor compnent ارایه شده است و به نظر میاد ماکروسافت تمرکز ویژه ای روی blazor داشته است .