تفکر طراحی چیست ؟

تعریف تفکر طراحی آن را به عنوان یک روش برای یافتن راه حل برای یک مشکل خاص توصیف می کند که با طراحی محصول آینده شما مرتبط است.