فرآیند طراحی UX و UI : چگونه می توان آن را به درستی انجام داد

ایجاد و پیروی از یک فرایند کارآمد طراحی UX / UI برای هر طراحی موفق محصول ضروری است.با قرار دادن کاربران و نیازها و ترجیحات خود در جایگاه نخست در هر مرحله از فرآیند UX / UI ، شما یک محصول دیجیتالی ایجاد می کنید که مورد تقاضای همان کاربر باشد و آنها را کاملاً راضی کنید.