آموزش کلاس App در زامارین فرم

کلاس پایه App دارای ویژگی های زیر است :