آموزش Attached Properties در زامارین فرم

Attached properties یک object را قادر می سازد تا یک مقدار برای یک property تخصیص دهد در صورتی که این object متعلق به کلاس خودش نباشد .