آموزش Bindable Properties در زامارین فرم

با استفاده از Bindable Properties شما می توانید خصوصیت های خاص خود را به کنترل های زامارین در binding context اضافه کنید.