آموزش resource dictionaries در زامارین فرم

ResourceDictionary یک مخزن برای منابعی است که به وسیله برنامه های Xamarin.Form مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولا منابع در یک ResourceDictionary ذخیره می‌شوند که شامل styles، control templates ، data templates ، رنگ‌ها و converters می‌باشند.